• ** מוצרי החשמל של Selmor ו-Westinghouse **

 • ** משלוח חינם בהזמנה מעל 399 ש"ח **

 • ** יחד ננצח! **

 • ** בשל המצב הביטחוני יתכנו עיכובים במתן מענה ובזמני המשלוח – עמכם הסליחה **

 • ** בואו לבשל איתנו! קבלו ושתפו מתכונים ותמונות עם המוצרים **

תקנון מבצעים

תקנון מבצעים תחררות והגרלות מתבסס על עמוד תקנון ומדיניות פרטיות של סלמור סחר חשמלי בינלאומי בע"מ (להלן: "החברה") .
וישתנה מעת לעת עם שינוי המבצעים, התחרויות או ההגרלות.

תקנון תחרות

 1. כללי
  1. החברה תערוך תחרות גולשים בעמוד הפייסבוק של החברה, המזכה את הזוכה בה בפרס בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן.
  1. תקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתף לבין החברה, והשתתפות בתחרות מהווה ומבטאת הסכמה מוחלטת של המשתתף לכל תנאי התקנון.
  1. בהשתתפותו בתחרות, המשתתף מסכים לתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את החברה ואת עובדיה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה לתחרות.
 • פרשנות
  • תקנון זה עושה שימוש בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, אך האמור בו מתייחס במידה שווה לנשים ולגברים. השימוש בלשון יחיד מתייחס גם לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.
  • כותרות הסעיפים בתקנון זה הן לצרכי נחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר התחרות – תגברנה הוראות תקנון זה.
 • הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם כדלקמן:

"התחרות" –                 תחרות "גם אני רוצה בלנדר מוט של Westinghouse ", שתתקיים בתקופת התחרות.

"תקופת התחרות" –    התחרות מתוכננת להתחיל בתאריך 23.05.2022 או בסמוך לכך ולהסתיים בתאריך 11.06.2022 או בסמוך לכך. יחד עם זאת, החברה רשאית לשנות את תקופת התחרות, לקצרה או להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, ובלבד שפרסמה על כך הודעה בעמוד החברה.

"עמוד החברה" –         עמוד החברה באתר פייסבוק שכתובתו: https://www.facebook.com/Selmor.Israel

"פוסט הפרסום"         פוסט בעמוד החברה שבו החברה תפרסם את דבר קיום התחרות ואת כללי.

"משתתף" –                 אדם העומד בתנאי תקנון זה, אשר השתתף מרצונו בתחרות ועמד בתנאי הסף כמפורט בסעיף ‎4.

"חבר השופטים" –      שלושה אנשים שמונו על ידי החברה לצורך בחירה בזוכה.

"הזוכה" –                    משתתף אחד שנבחר כזוכה בפרס ע"י חבר השופטים, כמפורט בסעיף ‎6.

"הפרס" –                     פרס שיינתן לזוכה – מוצר של החברה המכונה בלנדר מוט Westinghouse דגם WKHB-2045.

זכאי להשתתף בתחרות כל אדם שעומד בתנאים הבאים:

 • תושב או אזרח ישראל, מגיל 18 ומעלה
  • אינו עובד החברה או בן משפחה של עובדי החברה.
  • מחזיק בדף פייסבוק.
  • ביצע לייק לעמוד החברה, באמצעות דף הפייסבוק שלו.
  • שיתף את פוסט הפרסום .
 • תיאור התחרות
  • התחרות תיערף בכפוף לתקנון זה, ואולם, אין בתנאי התקנון כדי לגרוע או למעט מכל הגנה או זכות המוקנית לחברה לפי כל דין.
  • בתקופת התחרות, המשתתפים יעלו לעמוד החברה תמונה שלהם מצלמים את הפתרון שקיים ברשותם כיום לבנלדר מוט, ויתארו בצורה הכי מקורית, מצחיקה ומרגשת, מדוע הם צריכים לקבל את הפרס.
  • המשתתפים יצטרכו לעשות "לייק" לעמוד החברה ולשתף את פוסט הפרסום.
  • מבין התמונות עם הפוסטים שהמשתתפים יעלו לעמוד החברה, חבר השופטים יבחר בזוכה.
  • הבחירה בזוכה תיעשה אך ורק על פי החלטת חבר השופטים ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לכל דבר ועניין.
  • השיפוט יתבצע על פי הקריטריון הבא:  התמונה המושכת והמקורית ביותר, שלצדה יופיע הנימוק המרגש ביותר מדוע דרך אספקת המים כיום לקויה ומדוע מגיע למשתתף לקבל בר מים במקום דרך אספקת המים הקיימת כיום.
 • תנאי העלאת התמונה לאתרי התחרות

כל משתתף חייב לעמוד גם בתנאים הבאים:

 • התמונה והפוסט המועלים על ידו אינה מפרה זכויות קנייניות, אישיות, ציבוריות, פרטיות או זכויות יוצרים של כל אדם או גוף אחר.
  • ככל שיש בתמונה ובפוסט אזכור של אנשים אחרים או התייחסות אליהם – המשתתף יהיה האחראי הבלעדי והיחידי להשיג מהם את ההסכמות והאישורים הנדרשים כדי לאפשר את ההצגה והשימוש בתמונה, וזאת לפני העלאתה.
  • ככל שמופיע או מוזכר בתמונה או בפוסט קטין במקום מגוריו – נדרש אישור אפוטרופוס כחוק.
  • אין להעלות תמונות ופוסטים בלתי הולמים או לא ראויים כמו: תיאורי זימה, אלימות, עלבון, השמצה, זלזול, או אופי פוליטי קיצוני.
  • אין לכלול פרטי זיהוי אישיים של כל אדם למעט המשתתף ו/או בן/בת הזוג. במידה והמשתתף יכלול מידע אישי הנוגע לו – הדבר מהווה הסכמה לכך שמידע זה יוצג בפומבי, והמשתתף נושא באחריות לכל תוצאה הנובעת מכך.
  • המשתתף מוותר מראש על זכויות היוצרים ומאשר לחברה להשתמש בתמונה, כולה או חלקה, כאוות נפשם בכפוף לאזכור של יוצר התמונה.
  • החברה זכאית לפסול תמונות של משתתפים אשר אינם עומדים בתנאים בסעיף זה ו/או אינם זכאים להשתתף בתחרות ו/או של משתתפים פסולים – אף אם הם שלחו תמונה.
 • חלוקת הפרס
  • בתוך עד עשרה ימי עבודה מיום קביעת זהות הזוכה על ידי חבר השופטים, החברה תודיע לזוכה על זכייתו.
  • הודעה תימסר לזוכה באמצעות פרסום בעמוד החברה.
  • במידה ולא יהיה בידי החברה, מכל סיבה שהיא, לאתר את הזוכה, אזי, תהיה החברה זכאית להעביר הזכייה למשתתף אחר.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך לא מתחייבת, לציין את התמונות האהובות עליה, גם אם לא זכו, בעמוד החברה.
  • חלוקת הפרס לזוכה תהיה בכפוף לחתימה על כתב אישור על קבלת הפרס.
  • החברה תהא רשאית לקבוע כי מקום מסירת הפרס יהיה ברשות הרבים, כגון ליד משרדי החברה, או בכל מקום אחר שהחברה תקבע, ובמעמד פומבי, ובנוכחות אנשי תקשורת.
  • זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת באמצעי תקשורת שונים, לרבות לצורך קידום מכירות של החברה; ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו באמצעי תקשורת שונים, לרבות באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.
 • תנאי הפרס
  • התנאים המפורטים הנוגעים לפרס ייקבעו ע"י החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להחליף את הפרס ולהציע במקומו פרס חלופי, בעל ערך דומה. למי מהמשתתפים לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד החברה.
  • הזוכה אינו זכאי לדרוש מהחברה להמיר את הפרס בפרס אחר ו/או בכסף או בשווה כסף.
  • החברה לא תישא באחריות לכל טעות כתיב או כתב או שגיאת דפוס בהצעה, בניהול התחרות או בהכרזה על הזוכה בפרס.
  • מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי מסירת הפרס עקב אי איתור הזוכה או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בה.
 1. הענקת זכויות יוצרים וקניין רוחני
  1. בעצם השתתפותו בתחרות, נותן כל אחד מהמשתתפים, גם אם לא זכה, באופן בלתי חוזר ולצמיתות, את כל זכויות היוצרים בתכנים (הפוסט והתמונה) אותם העלה במסגרת התחרות.
  1. החברה רשאית לעשות כל שימוש, בכל התמונות שהועלו לאתרי התחרות, לערוך אותם, לקצרם, להאריכם, להשתמש רק בחלקים מתוך התמונות וכיו"ב.
  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף בתחרות מעניק לחברה את הזכות לפרסם את התמונה, כולה או חלקה, וכן את זכות השימוש בתמונה, כולה או חלקה, בכל מקום בו החברה תמצא לנכון לפרסמו.
  1. בהעלאת התמונה על פי הכללים המנויים לעיל המשתתף מוותר על כל תביעה בגין פגיעה בזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני כנגד החברה והוא יהיה האחראי הבלעדי לכל תביעה ו/או נזק שייגרם לחברה כתוצאה מפרסום התמונה, כולה או חלקה. במידה ויידרש לכך, המשתתף מתחייב לחתום על כל מסמך נוסף הנדרש לשם העברה של זכויות השימוש.
 1. פסילת משתתף או פרסום
  1. לחברה שמור שיקול הדעת הבלעדי לפסול משתתף מלהשתתף בתחרות בכל שלב משלבי התחרות המתוארים לעיל. לרבות, בנסיבות בהן:
   1. המשתתף מחק את הפוסט ו/או התמונה אשר העלה.
   1. יש לחברה חשד כי המשתתף אינו עומד בתנאי תקנון זה ו/או בתנאי כל דין.
  1. המשתתפים מוותרים בזאת כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם פסילה כאמור.
  1. החברה שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, שלא למסור פרס למשתתף שהוכרז כזוכה אם נמצא כי ביצע – או שהחברה חושדת שביצע – מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או הפרה של התקנון או הדין, או שעקף את כללי התחרות באופן אחר כלשהו, או שפעל באמצעים שאינם כשרים וראויים, גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן פעילות סביר ומקובל ו/או עם מהות התחרות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי התחרות.
  1. החברה שומרת על זכותה לפסול כל תמונה שלדעתה מפרה (או שיש סיכוי שתפר) את הוראות התקנון או הדין, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. ההחלטות של החברה התחרות בכל עניין הנוגע לתחרות תהיינה סופיות ומחייבות.
  1. החברה אינה מחויבת למסור למשתתף את הסיבות בנוגע לפסילתה של תמונה שהעלה לאתרי התחרות.
  1. לא תהיה למשתתף ו/או זוכה שנפסל על ידי החברה ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה, כל טענה או זכות לתביעה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה בשל פסילתו או בשל אי-השתתפותו בתחרות.
  1. המשתתף מסכים לשפות ולפטור את החברה מכל תביעה, תובענה, הפסד, נזק או הוצאה לרבות דמי טרחה סבירים של עו"ד, בהם היא עלולה לשאת כתוצאה מהפרה של מצג או התחייבות שנעשו ע"י המשתתף או השימוש בזכויות.
 1. ויתור על תביעות ופטור מאחריות
  1. החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים וכן כל פגיעה בפרטיות המשתתפים בקשר עם התחרות, והאחריות כולה חלה על המשתתפים באופן בלעדי.
  1. החברה לא תישא באחריות לכל תקלה או נזק הנובעים מכוח עליון, כגון: שביתות, מלחמות, פיגועי טרור, פגעי מזג אוויר וכו'. למשתתף בתחרות לא תהיה כל עילה, טענה או דרישה במקרים אלה או בכל הנוגע לתוצאותיהם או נזקיהם.
  1. החברה אינה נושאת באחריות בגין תקלות אתר או אינטרנט למינהן – לרבות מידע לא נכון, לא תקף, לא מובן או מידע שנגנב, ניזוק, מידע שהגיע באיחור או מידע שאבד או מידע חלקי, או לטעויות שמקורן בהעלאת התמונות באמצעים אלקטרוניים, ושכתוצאה מהם נגרמו מחדלים, הפרעות, מחיקות, פגמים או עיכובים בביצוע העלאת התמונה לעמוד החברה, גניבה או הרס או גישה לא מורשית או שינויים בחומרים שנשלחו לתחרות או לתקלות תוכנה או חומרה, תקלות מחשב, תקלות אלקטרוניות, תקלות טלפון, תקלות רשת או תקלות טכניות או הגבלות כלשהן, או טעויות בשליחת החומרים, או אי היכולת לקבל מידע מן המשתתף או מהחברה בשל בעיות טכניות או עומס ברשת האינטרנט או באתר החברה או בכל שילוב ביניהם, לרבות בשל הדבקה בווירוס מחשב, באגים התעסקות או התערבות לא מורשית, מרמה, כשלים טכניים, או כל סיבה אחרת המקלקלת או משפיעה על הניהול, הבטיחות, ההגינות, השלמות או ההתנהלות המקובלת של תחרות זו, והינה מעבר לשליטת החברה.
 1. דין וסמכות שיפוט
  1. בכל שאלה או עניין הקשורים לתחרות ולתקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
  1. לבתי המשפט במחוז חיפה, תהיה סמכות מקומית לדון במחלוקות מושא התחרות והתקנון.
 1. עקרון העיפרון הכחול

היה וייקבע כי תנאי או הוראה כלשהם מתנאי תקנון זה בטלים או לא ניתנים לאכיפה, אזי יתר תנאי התקנון יעמדו בתוקפם.

דילוג לתוכן